Любимите ви пратки на мечтаните цени
Общи условия

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промените в европейското законодателство, съгласно GDPR сме актуализирали и условията за ползване на всички предоставяни от нас услуги, като сме добавили пълна информация относно личните данни при всеки тип услуга.

Актуалните условия влизат в сила от 25 май 2018 г. за всички клиенти на УАН АУЪР ЕООД.

В случай на несъгласие с някои от извършените допълнения и изменения, е необходимо да ни изпратите писмен отказ в отговор на имейл ask@pratki.de

В качеството си на администратор на лични данни, чиято основна дейност е  предоставяне на транспортни услуги, УАН АУЪР ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно администратора на личните данни: УАН АУЪР ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к. 4000 бул./ул. ДОБРИЧ № 25

Телефон: +359 884466344

е-мейл адрес: ask@pratki.de

Интернет страница: pratki.de

УАН АУЪР ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Категории лични данни: Ваши индивидуализиращи данни: име и фамилия, електронна поща, адрес по местоживеене,  държава, телефон.

Цел, за която се събират данните:

1) Регистрация на потребител;

2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

3) Предаване и обработване на пратки и куриерски услуги както и осъществяване видео наблюдение с цел безопасността и правилното съхранение на пратките. В последния случай обработването на така събраните лични данни става чрез възможно най-малка намеса в личната сфера на субекта на данни. УАН АУЪР ЕООД се задължава, че няма да използва така събраните лични данни за цели, които са несъвместими с горепосочените.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

УАН АУЪР ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, УАН АУЪР ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

УАН АУЪР ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на УАН АУЪР ЕООД или на друго основание.

УАН АУЪР ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

УАН АУЪР ЕООД Ви информира, че като субект на данните, вие имате правото:

 •  да изискате от нас като администратор достъп до личните Ви данни. При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни, ние ще Ви предоставим копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас.
 • имате право да искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да искате от нас като администратор изтриване на личните Ви данни, както и можете да оттеглите съгласието за обработването им в случай, че е било необходимо и дадено такова, както и можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни, когато ние като администратор нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително когато считате, че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас, както и да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от нас;
 • да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • право на преносимост на личните Ви данни – т.е. правото да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор, в случай че Вашите лични данни се обработват въз основа изрично съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако същевременно обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, в случай, че е било дадено такова и това е единственото основание, въз основа на което УАН АУЪР ЕООД обработва личните Ви данни;
 • да знаете, че (НЕ)извършваме  автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с Вашите лични данни, които обработваме;
 • да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, в случай на констатирано нарушение на правата Ви от наша страна като администратор;

I. Предмет и основни положения

 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират как Ви предоставяме нашите:

- транспортни услуги
- услуги по асистирано пазаруване
- услуги по асистирано връщане

Извършвани от: „УАН АУЪР” ЕООД, с ЕИК 201201823,

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000 бул./ул. ДОБРИЧ № 25, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. Потребител на услугите може да бъде всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и представляващо втората страна в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. Съгласявайки се с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че той/тя:

- е пълнолетен
- има право юридически да влиза в договорни отношения.

 1. За използване на услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е необходима регистрация в сайта му – www.pratki.de. Регистрацията е безплатна и дава право на достъп до пълната функционалност на сайта (електронни поръчки за транспорт и асистирано пазаруване от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проследяване на пратки и др.).

 2. При регистрацията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя минимум следната информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- името и фамилията си
- адрес за кореспонденция (използван и за доставка)
- телефон за връзка (препоръчително мобилен)
- актуална електронна поща

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е регистриран като Администратор на лични данни в КЗЛД  - 10.08.2011 и може да събира и други лични данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Политика за защита на личните данни.

 1. Потвърждавайки регистрацията в сайта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че:

- е прочел
- е разбрал
- приема

общите УСЛОВИЯ на www.pratki.de

II. Транспортна Услуга

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услуги по транспортирането на пратки (артикули от онлайн магазини, пощенски пратки, колети и др.) от Германия до България. Максималните размери и тегло на стандартните пратки е 100х80х40см и 50 килограма. Ако един от тези параметри е над нормата, е необходимо предварително съгласуване с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (препоръчително по електронна поща).

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва и заплаща артикулите, които желае, от свое име и за своя сметка, като за адрес на доставка посочва адреса на офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия. Точният адрес, както и други детайли се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след регистрация в сайта www.pratki.de.

 3. Възлагането на транспорта на артикулите става чрез попълване на електронен формуляр за заявка за транспорт, достъпен на електронната страница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При попълване на заявката се посочва броят на очакваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пратки. По избор може да се въведе и цената на всяка пратка.

 4. Поръчка за транспорт може да бъде генерирана и автоматично при приемане на пратката на адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия, ако имената на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са регистрирани в сайта www.pratki.de. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема евентуалния риск пръчката му да бъде създадена в профила на друг клиент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и пратката да бъде предадена на друг човек.

 5. При получаване на пратката(ите) на адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава съобщение на електронната си поща и в профила си на сайта www.pratki.de, като е възможно допълнително известяване по друг начин. Съобщението съдържа проследяващ номер, реално тегло на пратката и дължимите суми за финализиране на сделката, изчислени според ценовата листа в сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –www.pratki.de.

 6. При пристигане на пратката(ите) в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в София, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бива известен за това на електронната си поща и в профила си на www.pratki.de, като е възможно допълнително известяване по друг начин. Съобщението съдържа покана за получаване на пратката(ите) и заплащане на услугата. В случай, че е пристигнала повече от една пратка, съобщението може да съдържа консолидирана информация за общия брой и тегло на пристигналите пратки, както и цената за техния транспорт. Цената се изчислява като се сумират цените за транспорт на всяка отделна пратка съгласно ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – www.pratki.de.

 7. Обичайният срок за доставка от Германия до България е от 10 до 25 календарни дни от датата на получаването на пратката в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия. При евентуално удължаване на този срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимум по електронна поща.

III. Асистирано пазаруване

 1. Асистираното пазаруване представлява купуване на стоки и техния транспорт до адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия. Услугата е допълнение към Транспортната услуга и включва всички условия по транспортирането на стоки от Германия до България, упоменати в точки 5 до 11 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. То е допълнителна услуга към транспортната и е описано в следващите точки – от 13 до 23.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да използва услугата асистирано пазаруване за покупки от всички онлайн магазини, предлагащи доставка до Германия, както и от реалните магазини, изброени на сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: www.pratki.de. За пазаруване от други реални магазини или за взимане на пратки от адрес в Германия условията се договарят допълнително с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 3. Услугата включва поръчка и доставка на артикули от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който извършва покупката от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 4. Услугата може да включва и само заплащане на поръчки, организирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които плащането е трудно да се организира от България и с български средства за разплащане. Това се прилага най-често, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да заплати за поръчката по банков път в Германия (Kauf auf Rechnung) или в брой на куриера, доставящ стоката до адреса в Германия (наложен платеж/Nachnahme).

 5. Възлагането на пазаруването/плащането от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и транспортът на поръчаните стоки става чрез попълване на електронен формуляр за асистирано пазаруване, достъпен на електронната страница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При попълване на заявката се посочват желаните артикули, желан магазин или сайт за закупуването им, цена и брой на артикулите, както и хиперлинк към сайта или каталога на ТЪРГОВЕЦА (определение за ТЪРГОВЕЦ – физическо или юридическо лице, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да сключи сделка от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)

 6. В рамките на следващия работен ден след подаване на формуляра за възлагане на поръчка и транспорт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава на електронната си поща съобщение за дължимата сума и информация за електронно плащане и/или номер на сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да внесе авансово цялата дължима сума за плащане на желаните от него артикули и стойността за доставянето им до офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия, ако последното поражда разходи съгласно условията на ТЪРГОВЕЦА.

 7. Начинът на плащане задължително включва възможност за плащане по банков път. При техническа възможност ще бъдат ще бъдат предоставени и други варианти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – за негово удобство.

 8. В случай че дължимата сума не бъде преведена в срок от три работни дни, поръчката се анулира, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита за „нелоялен” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за в бъдеще може да му бъде отказан достъп до услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 9. В срок до три работни дни след постъпването на сумата по точка 17 по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той се задължава да изпълни от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчката по точка 16.

 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че поради независеща от него причина някой/и от заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ артикули не е/са бил/и включен/и в окончателната поръчка.

 11. При случаите по т.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надвнесената от него сума до три работни дни след финализиране на сделката. Възстановяването се извършва по банков път или по друг начин, оказан от ИЗПЪЛНИТЕЯ и съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 12. След пристигането на поръчаните стоки в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия се прилагат разпоредбите, дефинирани в точки 9, 10 и 11 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

IV. Сигурност на пратките

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЯ за пратките. Отговорността е ограничена до преки щети в рамките на килограм, определени в настоящия раздел. Отговорността не касае вреди,  щети или пропуснати ползи, предизвикани от закъснение. За счетените за основателни рекламации размера на обезщетението за повредена, унищожена или загубена пратка е в размер на 15 лева за килограм, но не повече от 100 лева за пратка, при предоставяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да увеличи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до реалния размер на сумата на пратката. По този начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ покрива реалната стойност на пратката при възникване на щети или загуба. Отговорността не касае вреди,  щети или пропуснати ползи, предизвикани от закъснение. Увеличаването на отговорността се таксува съгласно тарифите, посочени в ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -www.pratki.de.

  1. Увеличаването на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покрива рисковете: повреждане при транспортиране или товаро-разтоварна дейност, намокряне, кражба с взлом, счупване или изгубване на пратката.
  2. Мобилни апарати и преносими компютри се застраховат по обявена стойност само в случаите, в които клиентът разполага със списък на идентификационните номера на мобилните телефони (IMEI) или фабричните номера на преносимите компютри или ако съответната информация може да бъде намерена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отваряне на пратката в Германия.
  3. При увеличаване на отговорността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително отваря пратката в Германия и проверява за целостта ѝ на момента.
  4. При настъпило събитие по точка 25a., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да докаже стойността на повреденото и/или загубено имущество, чрез представяне на фактури, митнически декларации, договори за покупко-продажба на лично имущество в зависимост от търговската сделка, а за мобилни телефонни апарати и компютри – допълнително и изисканите в точка 25b данни. В случай, че същото не бъде извършено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще откаже изплащане на обезщетение и случаят ще се разглежда според точка 24, без да се възстановяват на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумите изплатени за увеличаване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  5. При доказване на неверни данни в предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже обезщетението.
 1. За частично увредени пратки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява или стойността на увредената част или разходите за извършен ремонт или цялата пратка (съгласно точки 24 и 25) при представяне на фактура.

  V. Получаване на пратки

 1. След изпращането на покана за получаване на пратката (съгласно точка 10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се възползва от следните варианти за получаване:

  1. Получаване на пратките и заплащане на услугите на адреса и съобразно работното време на фирмата, описани в раздел „Контакт” на уеб-страницата – www.pratki.de.
  2. Доставка на пратката чрез куриер до адрес, изискан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При изпращане чрез куриер се прави застраховка до реалната стойност на пратката единствено ако това е изрично изискано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Заявка за такъв тип доставка се прави през профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уеб-сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Куриерската услуга е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплаща от него съгласно условията на куриерската служба. Услугата може да се заплати директно на Спиди АД или на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- В общия случаи преди изпращането на пратката към куриерската служба е необходимо дължимата сума по финализиране на сделката (транспорт, комисиони и др.) да бъде преведена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Срещу малко увеличение на цената на куриерската услуга, цялата сума по финализиране на сделката може да бъде платена при получаване на пратката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (наложен платеж)

 1. При получаване на пратката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се подписва в предвиденото за това поле на товарителницата, с което потвърждава получаването. В случаите по точка 27b за финализиране на сделката и потвърждаване на получаването се счита товарителницата, издадена от куриерската служба в момента на получаване на пратката. От този момент отговорността по транспорта се прехвърля на куриерската служба се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по възложената му услуга.

 2. В момента на получаване на пратката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да я отвори и провери за евентуални дефекти, настъпили по време на транспорта от офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Германия до този в София. При установени щети се попълва констативен протокол, въз основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право в седем дневен срок да подаде жалба до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на щетите. При такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено (по електронна поща и в профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в www.pratki.de) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своето становище и при нужда се съблюдават правилата, описани в раздел III. Сигурност на пратките.

 3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

- откаже да приеме пратката
- откаже да заплати за доставката на пратката
- не може да бъде да бъде открит при полагане на нормалните усилия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- не потърси пратката повече от 30 дни от датата на уведомлението за пристигането ѝ в България

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да освободи, унищожи или продаде пратката за своя сметка, без това да поражда каквито и да е допълнителни задължения към първоначалния подател, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други лица, като използва приходите за покриване на стойността на услугите и свързаните с тях административни разходи, а остатъкът от сумата, ако има такъв, не се връща.

VI. Забранени за транспортиране предмети и вещества

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за пощенските услуги забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните предмети и вещества:

  1. цигари, пури, тютюн, алкохол и други акцизни стоки
  2. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества
  3. оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
  4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения
  5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации
  6. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат
  7. в пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, които представляват ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покупката и транспортирането на предмети и вещества, упоменати в точка 31.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отказва да приема пратки, съдържащи забранени за превоз вещества или материали, изброени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причинени от негови пратки, изпратени в нарушение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, щети на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на другите пратки.

  VII. Асистирано връщане за поправка или замяна

 4. Услугата се предлага за стоки, които имат гаранция само за територията на Германия.
 5. Услугата включва представляване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред ТЪРГОВЕЦА или производителя на стоката във връзка с удоволетворяване на гаранционен иск към тях (попълване на необходимите документи и организиране на транспорта в рамките на Германия).
 6. Транспорта от България до Германия и обратно се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов подизпълнител. Разходите са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 7. Транспорта в рамките на Германия от и до адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ също е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  VIII. Цени, начин на плащане и фактуриране

 1. Цените, условията при формирането им и начините на плащане се намират на уеб страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, раздел “Цени” – www.pratki.de

 2. Условията по връщането на пари при надвнесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми също се намира на www.pratki.de

 3. Издаването на фактури е упоменато в същия раздел на уеб страницата

  IX. Ред за решаване на спорове

 1. Възникнали спорове по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се решават по взаимно съгласие, на база добро партньорско сътрудничество чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

  X. Допълнителни споразумения и разпоредби

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правото си да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Промените  се публикуват на електронната страница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – www.pratki.de и  влизат в сила не по-рано от 30 (тридесет) календарни дни след публикуването им. При промяна на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получава съобщение за това на електронната си поща и в личния си профил на електронната страница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разбира и приема, че ако използва услугите след датата, на която универсалните условия или допълнителните условия са били променени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще счита използването за приемане на новите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 3. Условията представляват пълното правно споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, регламентират използването на услугите (с изключение на услуги, които www.pratki.de може да предоставя по силата на отделно писмено споразумение) и напълно заменят всякакви досегашни споразумения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на услугите.

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за съдържанието на страниците на избраните от Потребителя онлайн магазини или описанието на артикулите в тях, както и за евентуална промяна на цените на артикули от страна на онлайн магазините или липсата на наличност на поръчан артикул.

 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при неизпълнение поради неточно изпълнение на подадената заявка от страна на онлайн магазините по отношение на количество, качество и вид на поръчаните артикули.

 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще положи всички разумни усилия да достави пратката съгласно обичайните срокове за доставка, публикувани в актуалния Тарифен Справочник на www.pratki.de. Тези срокове не са гарантирани и тяхното спазване не съставлява част от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за щети, загуби или пропуснати ползи, причинени от забавяне.

 7. Щетите, предизвикани от забавяне, не включват нормални щети върху целостта на пратката и нейната функционалност, като единствено може да включват леки щети върху нейната опаковка, които не се отразяват на съдържанието ѝ.

 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема щети, загуби и пропуснати ползи, предизвикани от изтекъл срок на годност на хранителни стоки, хранителни добавки, напитки и лекарства.

 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за косвени или произтичащи загуби, които може да са понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следствие на непълно изпълнение на услугата. Това включва всички пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на клиентела или професионална репутация, загуби или вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на разчитане от негова страна на пълнотата, точността или съществуването на някоя реклама или в резултат на взаимоотношения или транзакция между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и някой рекламодател или спонсор, чиято реклама се показва в материалите на www.pratki.de, и др.

 10. Невалидността или неизпълнимостта на някоя от клаузите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не се отразяват върху останалите техни разпоредби и действителността им.

 1. За неуговорените в тези Общи условия понятия и събития се прилага Законът за пощенските услуги и законодателството на Република България

 2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са последна версия и влизат в сила от 25.05.2018 г.